Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją celu przetwarzania jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
  w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działalności Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, drogą mailową na adres: iod.pbp@gmail.com lub tel. pod nr 695222665.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie  Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (przesłanka wynikająca z art.6 ust.1 lit. a RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018r., poz. 574) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.
  o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 997)
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny,
  ale niezbędny do realizacji przysługujących uprawnień.
 5. Państwa dane osobowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie stosownych umów zawartych przez Administratora, lub inne podmioty publiczne na podstawie
  i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  3. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  4. statystycznych,
  5. realizacji innych zadań niż wskazane ust. 1 lit. a-d, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
 2. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2. żądania ich usunięcia, w przypadku gdy:
   • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  3. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu;
  4. do przenoszenia danych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa;
  5. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo złożyć wniosek do Administratora.
 4. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuje, że na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD)
powołał Panią Renatę Promis.

Dane kontaktowe IOD:

adres e-mail: iod.pbp@gmail.com

Exit mobile version